ಕೇಂದ್ರೀಯ ಆಹಾರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಶೋಧನಾಲಯ
 CSIR-CFTRI ಕುರಿತು
 ಇತ್ತೀಚಿನ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸಾಧನೆಗಳು
 ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
 ಸೇವಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು 
 ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ
ANNUAL REPORT
Home
ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಕೇಂದ್ರಿಯ ಆಹಾರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಶೋಧನಾಲಯ
ಮೈಸೂರು 570 020
ಇ-ಮೇಲ್: director@cftri.com

ತಾಂತ್ರಿಕ ಸೇವೆಗಳು:
ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು
ತಂತ್ರಜ್ಙಾನ ವರ್ಗಾವಣೆ ಹಾಗೂ ವಹಿವಾಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗ
ಕೇಂದ್ರಿಯ ಆಹಾರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಶೋಧನಾಲಯ
ಮೈಸೂರು 570 020
ಇ-ಮೇಲ್: ttbd@cftri.res.in

ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರ:
ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು
ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರ ವಿಭಾಗ
ಕೇಂದ್ರಿಯ ಆಹಾರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಶೋಧನಾಲಯ
ಮೈಸೂರು 570 020
ಇ-ಮೇಲ್: iandp@cftri.res.in